FAQ

Ici nous répondrons aux principales questions posées au sujet de Luxonlineschool.

Si la réponse à ta question ne se trouve pas dans cette section, n'hésite pas à nous contatcer.

Nous te répondrons au plus vite possible.

Original.png

Comment ce cours d'appui en ligne se déroule exactement?


Tu t'enregistres pour un de nos programmes sur notre site Luxonlineschool sous la rubrique Cours & Prix. Ensuite, nous t'enverrons un message avec nos données de contact. Peu après ton inscription, nous te contacterons pour faire un premier rendez-vous en ligne qui servira principalement à organiser le déroulement des cours d'appui. L'étudiant et l'élève prendront connaissance lors de ce 1er rendez-vous et vous regarderez ensemble quel sont les objectifs à l'école, discuterez des attentes au cours d'appui et clarifierez toutes les questions organisationnelles ( quand est-ce que les cours auront lieu, quelles branches, ...) Après ce premier rendez-vous, les cours d'appui réguliers pourront débuter. L'étudiant révisera avec l'élève pendant ce cours la nouvelle matière qui a été travaillée dans l'école et prendra tout le temps nécessaire à bien expliquer et faire comprendre cette matière à l'élève. Souvent, nous disposons d'exercices supplémentaires avec corrigées pour améliorer la compéhension de l'élève. Bien évidemment, nous pourrons traiter exactement ce que l'élève souhaite, donc si une autre matière que celle régulièrement travaillée au cours d'appui a été mal comprise, nous pourrons travailler sur cette matière lors des cours. Si l'élève a besoin de quelques heures de plus de cours d'appui, nous pourrons arranger des heures supplémentaires de façon facile et rapide.
Comment fonctionne le paiement?


No där 1. Stonn setzen mir eng Rechnung vir deen 1. Mount zesummen, déi's du virum 2. Cours muss bezuelen. Entweder kanns du d'Suen mat engem Virement, per PayPal oder per Digicash iwwerweisen. Wann dir eisen System vun der Nohëllef net géing gefalen, kanns du 1 Woch no dengem 2. Cours vun der Geld-Zurück-Garantie profitéieren. Schreiw eis einfach eng E-Mail, dass du net zefridden bass, an du kriss all deng bezuelten Suen zeréck! Déi eenzeg Exceptioun dozou ass d'Intensivnohëllef, wou mir keng Geld-Zurück-Garantie ubidden well des Optioun just 1-3 Wochen lëeft. Do bezils du nom 1. gratis Cours den Präis vun enger Woch. Wann's du dono nach méi Nohëllefscoursen wéils, ass dat keen Problem. Do facturéieren mir dann déi Stonnen, déi nach dobäi komm sinn, wann d'Nohëllef ofgeschloss ass.
Ech wëll eng Zort vun Nohëllef, déi net ob ärem Site proposéiert gëtt ?


Bei Luxonlineschool stinn mir vir Flexibilitéit. Et ass natierlech méiglech, d'Onlinenohëllef komplett "a la carte" zesummenzestellen. Schréiw eis dofir einfach eng E-Mail, an mir proposéieren dir eng Méiglechkeet, déi vir dech passt.
Wéi funktionéiert den Online-Support eigentlech ?


Den Premium Online-Support vun Luxonlineschool ass dat, aat eiser Meenung no dem Schüler am effizientsten hëlleft, seng schoulesch Resultater ze verbesseren. Wann's du eng Optioun mat Online-Support geholl hues, kanns du eis 7/7, 365 Deeg am Joer mat dengen Froen iwwert Whatsapp erreechen. Egal wéi eng Fro's du hues, dat heescht egal wéien Fach, egal ob Theorie oder Exercice, kanns du eis schreiwen. Mir sichen eng Äntwert, schreiwen eventuell schnell den Corrigé wann et en Exercice ass deens du net verstees an äntweren dir dann entweder ob Whatsapp oder per Uruff, deemno wat besser passt vir dir d'Äntwert ob d'Fro ze ginn. Mir äntweren esou schnell wéi méiglech. Vir gréisser Saachen, déi's du net verstanen hues, sinn dann eis reegelméisseg Nohëllefscoursen do. Besonnesch kuerz virun Prüfungen kann den Online-Support ganz wichteg sinn. Eisen Froenservice complétéiert also déi reegelméisseg Coursen an encadréiert den Schüler zu 100%, 7 Deeg ob 7.
Ech sinn net sécher wéi eng Optioun déi richteg vir mech ass.


Egal an wéi engem Programm dass du dech umells ass déi 1. Stonn gratis. Bis dohinner muss du och nach näischt bezuelen. Den Schüler huet an der 1.Stonn en Video-Call mat sengem Nohëllefsstudent vir déi organisatoresch Aspekter vun der Nohëllef ze klären. (Stonnenzuel, wéi eng Fächer, ...). Den Student kann dech an der 1. Stonn gären beroden, wéi eng Optioun vir dech déi richteg ass an du kanns, wann et néideg ass, schonn direkt wiesselen. Nëmmen wells du z.B. mat "Intensiv" ugefaangen hues, heescht net dass du herno net am "Premium" oder "Basic" kanns landen. Luxonlineschool ass do maximal flexibel.
Kann ech vun engem Abonnement an en anert wiesselen?


Et ass méiglech, zu all Moment vun engem Abonnement an en anert Abonnement ze wiesselen. Luxonlineschool ass do maximal flexibel. Wann's du d'Abonnement wiessels, kucken mir, ob all deng Coursen bezuelt sinn. Wann jo kanns du direkt wiesselen. Wann nach net, muss du déi Coursen als 1. nach bezuelen. Wann's de schonn Coursen bezuelt hues, déi's de elo net méi hëls well däin Abonnement wiesselt, iwwerweisen mir dir déi Suen zeréck. Ab deem Moment wou däin Abonnement gewiesselt ass kriss du erëm ganz normal 1 mol am Mount eng Rechnung mat all den Coursen, déi's du geholl hues.
Wéi kann ech mäin Abonnement kënnegen?


Bei Luxonlineschool ass et méiglech, däin Abonnement zu all Moment ze kënnegen. Wann bis zum Moment vun der Kënnegung nach e puer Coursen net bezuelt sinn déi's du awer schonn geholl hues, kriss du eng Rechnung vir déi Stonnen. Wann all deng Coursen bezuelt sinn, kanns du direkt kënnegen.